Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Pilihan Ganda Kemuhammadiyahan Kelas 11 Bab Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) ~ sekolahmuonline.com

Soal Pilihan Ganda Kemuhammadiyahan Kelas 11 Bab Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) ~ sekolahmuonline.com. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini Sekolahmuonline sajikan contoh soal pilihan ganda mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK Muhammadiyah Bab 4 yang membahas tentang Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya. MKCHM merupakan bagian dari materi pembahasan Kemuhammadiyahan Kelas XI semester genap.
Soal pilihan ganda Kemuhammadiyahan Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK Muhammadiyah Bab 4 Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dan kunci jawabannya
Soal-soal dibawah ini terdiri dari soal-soal pilihan ganda dan soal-soal essay. Bagian pertama terdiri dari 5 soal pilihan ganda, dan bagian kedua terdiri dari 5 soal essay.

Soal Kemuhammadiyahan Kelas XI Bab 4 Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM)

A. Soal Pilihan Ganda Kemuhammadiyahan Kelas 11 Bab Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM)

Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!

1. Muktamar Muhammadiyah ke-37 sangat bersejarah dalam perkembangan persyarikatan Muhammadiyah karena terjadi re-tajdid di bidang ideologi. Pembaruan ini kemudian dituangkan dalam... 
A. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
B. Kepribadian Muhammadiyah
C. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
D. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah
E. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

Kunci Jawaban: D. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah

2. Mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan kepastian hukum syara' atas suatu perkara yang telah terjadi dan diperlukan mengetahui hukumnya karena akan diamalkan, sedangkan perkara tersebut tidak bersangkutan dengan ibadah mahdhah, sedang alasan untuknya tidak ditemukan dalilnya secara qathi dan sharih. Yang dimaksud dengan qathi dan sharih adalah..
A. pasti dan tegas
B. pasti dan terstruktur
C. tegas dan dicontohkan nabi
D. pasti dan dianjurkan para sahabat
E. pasti dan disunnahkan

Kunci Jawaban: A. pasti dan tegas

3. Perhatikan Pernyataan berikut!
(1) membaca al-Qur'an di Surau/Langgar/Mushalla pada tengah malam
(2) mempercayai terhadap Trinitas yaitu Tuhan Anak, Tuhan Bapak dan Ruhul Kudus.
(3) melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram/'Asyura
(4) mengeramatkan kuburan para wali dan meminta berkah
(5) memakai kalung penangkal bala bencana

Bentuk-bentuk perbuatan syirik yang biasa terjadi di masyarakat terdapat pada nomor.... 

A. (1),(4) dan (5)
B. (2),(4) dan (5)
C. (3),(4) dan (5)
D. (1).(3) dan (4)
E.(1), (2) dan (3)

Kunci Jawaban: B. (2),(4) dan (5)

4. Di Indonesia banyak berkembang kepercayaan seseorang terhadap barang dan kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan sumber Islam, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Adanya beberapa bencana alam yang menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa menjadikan manusia berfikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam bentuk pemujaan. Perbuatan ini dilakukan dengan harapan agar sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Hal ini merupakan contoh perbuatan..
A. bi'dah
B. khurafat
C. syirik
D. tahayul
E. taklid

Kunci Jawaban: D. tahayul
Pengertian Tahayul, Bid'ah dan Khurafat
Kata tahayul berasal dari bahasa Arab ta khoyyala-yatakhoyyalu takhoyyulan (تخيل - يتخيل - تخيلا) yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, atau khayalan. Secara istilah tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara ghaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam baik Al-Qur'an maupun al-hadits. Tahayul dasarnya adalah hayalan atau imajinasi manusia, tradisi yang bersumber pada kepercayaan animsime (roh nenek moyang) dan dinamisme (kekuatan ghaib pada benda).

Bid'ah menurut bahasa bermakna muhdatsah, yaitu sesuatu yang baru, atau mengadakan sesuatu yang tidak berdasarkan contoh yang sudah ada. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keteranganya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi bid'ah adalah amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya baik dalam Al-Qur'an maupun melalui hadits nabi.

Khurafat menurut bahasa berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan dan ajaran yang sesungghnya tidak memiliki dasar dari agama tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis nabi dimasukan dalam kategori khurafat.

5. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka sepanjang zaman. Pengertian jtihad adalah... 
A. mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kepastian hukum syara atas suatu perkara yang terjadi dan diperlukan mengetahui hukumnya karena akan diamalkan
B. pengembangan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat
C. panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim, sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari
D. mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam, yang tidak dijumpai keterangannya dalam al-Quran dan as-Sunnah
E. segala amalan keduniaan yang diizinkan oleh Allah SWT untuk dilakukan manusia sebagai ibadah ghairu mahdhah

Kunci Jawaban: A. mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kepastian hukum syara atas suatu perkara yang terjadi dan diperlukan mengetahui hukumnya karena akan diamalkan

6. Dalam kehidupan seperti saat ini, masyarakat akan selalu menemui berbagai masalah baru yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terkadang menyangkut kehidupan beragama. Disini agama akan dimintai jawabannya secara pasti oleh para pemeluknya. Permasalahan tersebut seperti cangkok kornea mata, ginjal dan organ tubuh lainnya, cloning dan sebagainya.
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan..
A. taklid
B. ta'awun
C. ta'aruf
D. ijtihad
E. tokaful

Kunci Jawaban: D. ijtihad

7. Muhammadiyah dalam menentukan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama adalah dengan melakukan musyawarah bersama para ahlinya, dengan cara tarjih. Tarjih adalah .. . 
A. membandingkan-bandingkan berbagai pendapat dalam musyawarah, kemudian mengambil pendapat yang didukung oleh alasan dan dalil yang paling kuat
B. mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas suatu perkara yang telah terjadi dan diperlukan mengetahui hukumnya karena akan diamalkan
C. pengembangan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat
D. memperhatikan ajaran dan pesan yang bersifat akhlaki yang mampu menumbuhkan kesalehan dan kebaikan dalam masyarakat
E. mengetahui kebenaran dan menggali maksud dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melalui musyawarah mufakat bersama para ulama kontemporer

Kunci Jawaban: A
Asal mula Tarjih pengertiannya adalah seperti poin jawaban A. Namun dalam perkembangannya, Tarjih sendiri identik dengan pengertian Ijtihad (poin jawaban B). Jadi, Trajih dalam Muhammadiyah itu artinya sama dengan Ijtihad. Bukan hanya sekedar membanding-bandingkan dalil sebagaimana yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh. Silakan rujuk lebih detail lagi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah karya Prof. DR. Syamsul Anwar, MA.

8. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
Hal ini merupakan kerja Muhammadiyah dalam bidang... 
A. Akidah
B. Akhlak
C. lbadah
D. Muamalah
E. Syariah

Kunci Jawaban: B. Akhlak

9. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) mencium tangan para ulama untuk mendapatkan berkah berlimpah dari Allah
(2) berlangganan sebuah tabloid remaja, untuk membaca ramalan zodiak
(3) membuat tulisan al-Qur'an untuk disimpan sebagai berkah
4) memakai ayat al-Quran sebagai jimat penolak bala
(5) percaya benda-benda pusaka dapat memberikan kesaktian bagi pemiliknya
(6) percaya berdoa dengan perantara ziarah makam para wali pasti akan terkabul

Pernyataan di atas yang tergolong dalam perbuatan khurafat terdapat pada nomor.... 
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (4) dan (6)
C. (2), (3) dan (6)
D. (2), (4) dan (6)
E. (3), (4) dan (5)

Kunci Jawaban: B (1),(4) dan (6)

10. Perhatikan pernyataan berikut
(1) melaksanakan ibadah haji di tanah suci
(2) menjaga kelestarian alam dengan penghijauan/ reboisasi
(3) membangun kemakmuran dan kesejahteraan hidup umat manusia
(4) menciptakan perdamaian dan ketertiban
(5) memanfaatkan sumber alam untuk kepentingan individu

Pernyataan di atas yang merupakan contoh aplikasi fungsi khalifah fil ardhi dalam mengamalkan ibadah ghairu mahdhah ditunjukkan dalam nomor... 
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5)
C. (2), (3) dan (4)
D. (2), (4) dan (5)
E. (3), (4) dan (5)

Kunci Jawaban: C. (2), (3) dan (4)

B. Soal Essay Kemuhammadiyahan Kelas 11 Bab Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM)

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan latar belakang perumusan MKCHM!

2. Jelaskan keterkaitan antara perkembangan zaman dengan kebolehan umat Islam untuk melakukan jtihad!

3 Jelaskan klasifikasi ibadah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah!

4 Jelaskan peran Muhammadiyah dalam pemberantasan Partai Komunis Indonesia!

5 Jelaskan maksud Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur!

Kunci Jawaban soal-soal Essay dapat Anda baca pada postingan Sekolahmuonline yang berjudul:
Mei Inarti
Mei Inarti Seorang Guru Sekolah dan Ibu Rumah Tangga

Posting Komentar untuk "Soal Pilihan Ganda Kemuhammadiyahan Kelas 11 Bab Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) ~ sekolahmuonline.com"

close